Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 27. února 2003

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Štěpánek, Töpfer, Vlach
  1. Proděkan Kučera poděkoval kol. Vlachovi za zastupování ve funkci v době své nepřítomnosti.

  2. Kolegium sekce schválilo udělení pamětní medaile prof. Panevové k životnímu jubileu.

  3. Kolegium sekce schválilo přijetí dr. Hlaváčové na místo odborného pracovníka na ÚFAL, s tím, že výhledově by měla přejít na místo pedagogické.

  4. Proděkan Kučera informoval o přípravě rozpočtu. Rozpočet fakulty nadále stagnuje, je třeba zvýšit aktivitu v podávání grantů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat novému programu GAČR, tzv. „doktorandským projektům“. Zástupci dotčených kateder o tom budou jednat na užším zasedání.

  5. Kol. Pokorný informoval o požadavku skupiny kol. Tůmy na dedikovaný kanál ze servrovny na pracoviště. Technické řešení spočívá v propůjčení rezervního optického kabelu s výhradou možnosti odebrat tento kabel v případě havárie. Kolegium sekce schválilo tuto dedikaci.

Zapsal: Forst