Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 2. dubna 2009

Přítomni (bez titulů): Čepek, Kučera, Plášil, Kratochvíl, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo navržený rozpočet I-sekce na rok 2009 včetně rozdělení prostředků na VZ.

  3. Proděkan Kučera informoval, že ve fakultním rozpočtu na rok 2009 bude předepsána horní hranice možných úspor na sekcích (na akci typu 01) ve výši 4% mzdových prostředků. Pro I-sekci to činí cca 1 mil. Kč.

  4. Prof. Kratochvíl rozdal materiály k návrhu, aby prof. E. Szemeredi obdržel čestný doktorát UK. Po diskuzi bylo doporučeno, aby odůvodnění návrhu bylo doplněno a materiál poskytnut před dalším jednáním kolegia sekce elektronicky.

Zapsal: Kučera