Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 14. prosince 2009

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Töpfer, Vojtáš
Hosté: Plášil, Tůma
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proběhla diskuse o návrhu na oddělení skupiny DSRG z KSI a vytvoření nového pracoviště. Kolegium sekce konstatovalo, že nejsou žádné zásadní námitky. Při následném hlasování nebyl nikdo proti. Kolegium proto doporučuje proděkanovi Kučerovi podpořit tento návrh při jednání kolegia děkana.

  3. Proděkan Kučera informoval o situaci kolem financování specifického výzkumu a vyzval k přípravě projektů.

Zapsal: Forst