Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. července 2010

Přítomni (bez titulů): Čepek, Forst, Kratochvíl, Kučera, Töpfer, Tůma, Vojtáš
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proděkan Kučera přivítal nového vedoucího KDSS, kol. Petra Tůmu.

  3. Kolegium sekce schválilo rozdělení odměn podle návrhu proděkana Kučery.

  4. Kolegium schválilo přijetí jednoho uchazeče na PostDoc position na KDSS.

  5. Proběhla diskuse k návrhu KSI na vypsání 4 míst pro čerstvé absolventy PhD. studia. Kolegium schválilo přijetí do konce roku s tím, že další pokračování bude záviset na možnostech financování v příštím roce.

  6. Proběhla diskuse k zavedení nových oborů v rámci reakreditace. Na září je třeba pro ně připravit standardní podklady (stejně jako pro existující obory) a poté kolegium rozhodne o definitivním návrhu.

  7. Proděkan Kučera upozornil, že je třeba důsledně dodržovat veškerá pravidla o zkoušení SZZ.

  8. Kol. Töpfer byl pověřen vedením pracovní skupiny, která má připravit úlohy pro přijímací zkoušky. Vedoucí pracovišť jmenují do 15.7. členy skupiny z řad svých kolegů.

  9. Pokud v příštím roce skutečně nastoupí do 1. ročníku skupina cizinců, budou potřebovat tutora. Je třeba vybrat vhodného kandidáta.

  10. Kol. Tůma přednesl návrh na vznik nových webových stránek orientovaných na zájemce o studium informatiky na MFF. Kolegium návrh podpořilo.

Zapsal: Forst