Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 9. prosince 2010

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Kratochvíl, Pokorný, Töpfer, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo rozdělení odměn navržené proděkanem Kučerou.

 3. Proděkan Kučera informoval o stavu čerpání rozpočtu.

 4. Kol. Töpfer informoval o přípravě formulářů pro reakreditaci. Až na drobnosti je vše hotové. Úkolem, který zůstává, je najít vhodného garanta magisterského studijního programu a studijních oborů.

 5. Proběhlo další kolo diskuse o podání návrhu na udělení čestného doktorátu prof. Joshimu. Kolegium se přiklonilo k odkladu rozhodnutí o tomto návrhu, zjm. vzhledem k velkému počtu žádostí z MFF v poslední době.

 6. Kolegium schválilo pracovní úvazky pro kol. Dokulila, Eckhardta, Hokszu a Lokoče na jeden rok. Během této doby by si kolegové, kteří mají zájem o přijetí na místa OA, měli zajistit zahraniční pobyt.

 7. Proběhla diskuse o způsobu hodnocení publikační činnosti pro habilitační a jmenovací řízení. Konkrétní návrhy projedná proděkan Pokorný s panem děkanem a příslušným prorektorem UK.

 8. Proděkan Kučera vyzval k podávání návrhů na akce SB pro příští rok.

 9. Kol. Kratochvíl předložil návrh na vznik nového pracoviště orientovaného na výzkum v oblasti teoretické informatiky. Proběhla úvodní diskuse.

 10. Kol. Tůma předložil návrh na nové www stránky orientované na uchazeče o studium na sekci.

 11. Kol. Tůma předložil návrh na změnu organizace bakalářských SZZ.

 12. Kol. Forst informoval o vývoji kolem nové servrovny sekce a upozornil na narůstající požadavky na výuku v laboratořích. Je třeba u všech předmětů pečlivě posuzovat nutnost umístění v laboratoři, jinak pravděpodobně brzo vyvstane potřeba nové výukové laboratoře.

Zapsal: Forst