Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 31. března 2011

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kučera, Kratochvíl, Vojtáš, Tůma
Host: Nešetřil
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – doplněn bod č. 11.

  2. Proděkan Kučera informoval, že ve funkci proděkana chce skončit nejpozději koncem r. 2011, a připomněl rovněž, že v r. 2012 končí funkční období pana děkana. Vyzval k hledání vhodných kandidátů. Mezi zatím známé, kteří připustili svoji kandidaturu, patří doc. Čepek na funkci proděkana a prof. Kratochvíl na funkci děkana.

  3. Proděkan Kučera informoval o schválení fakultního rozpočtu. Rozpočet sekce se bude projednávat na příštím zasedání kolegia sekce.

  4. Kolegium sekce schválilo návrhy na nové konkurzy: na místo vedoucího KAM, dvě místa docentů na ÚFAL a po jednom místě odborného asistenta na KSVI, KAM a KDSS. Kolegium se shodlo na doplnění požadavků, na místa odborných asistentů: dva doporučující dopisy a alespoň tříměsíční stáž v zahraničí, na místa docentů: požadavek pedagogické praxe a mezinárodních zkušeností.

  5. Kolegium schválilo předložení návrhu na udělení medaile UK prof. Panevové.

  6. Proběhla diskuse o změnách zásad přijímacího řízení, zjm. požadavku na zařazení SCIO testů mezi možné formy přijetí bez zkoušky. Definitivní návrh bude schválen na příštím zasedání kolegia sekce.

  7. Proděkan Kučera informoval o průběhu jednání AS o výstavbě nového pavilonu. Pan děkan se nakonec rozhodl výstavbu nadále podporovat obecně ve prospěch MFF, o definitivním určení se bude ještě jednat. Informatická sekce neprojevila zájem dislokovat v tomto pavilonu některá pracoviště.

  8. Proběhla diskuse o kritériích pro jmenovací a habilitační řízení, zjm. požadavcích na publikační činnost.

  9. Kol. Nešetřil krátce zdůvodnil motivaci pro návrh vzniku nového pracoviště s uvažovaným názvem Ústav informatiky UK.

Zapsal: Forst