Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. a 15. prosince 2011

Přítomni (bez titulů): Barták (15.), Forst, Hajič (15.), Kučera, Pultr (8.),Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr (15.)
Hosté (bez titulů): Čepek, Sgall (15.), Nešetřil (15.)
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium sekce vedlo dlouhou diskusi o PRVOUKu, na jejímž konci proběhlo hlasování o přijetí konečné podoby návrhu: jeden program za sekci, vedoucí kol. Kratochvíl. Výsledek hlasování členů s hlasem rozhodujícím: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel; při započítání hlasů hostů: 7/0/3.

  3. Kolegium sekce rozhodlo, že financování UNCE bude vedeno pod jedním účtem.

  4. Proděkan Kučera upozornil na skutečnost, že s ukončením VZ souvisejí některé povinnosti, např. nové zpracování platových výměrů, větší potřeba hledat úspory atd.

  5. Proděkan Kučera přivítal staronového člena kolegia, prof. Nešetřila jako vedoucího IUUK a nastupujícího proděkana sekce, doc. Čepka.

Zapsal: Forst