Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 18. října 2012

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Nešetřil, Töpfer, Tůma, Valtr, Vojtáš
Hosté (bez titulů): Děcký, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Kolegium sekce vzalo na vědomí návrh KSI na změnu vedoucího. K 31.10.2012 odstupuje kol. Vojtáš a proděkan Čepek požádá pana děkana o pověření kol. Skopala vedením KSI od 1.11.2012 do 30.6.2013. Kolegium sekce rovněž vzalo na vědomí přeřazení kol. Obdržálka z KSI na KTIML s účinností od 1.1.2013. Dislokace místností se nemění, pouze sdílená dislokace místnosti 124 se mění z poměru 2:1 na poměr 1:2 (KSI jedno místo, KTIML 2 místa).

 3. Proběhla diskuse k tématu ankety otevřeném na minulém zasedání. Další náměty (oboje zjistí proděkan Čepek):
  Zjistit, zda se do průměrného hodnocení pedagoga u předmětu počítají i položky „obtížnost předmětu“ a „znalosti studenta“, a pokud ano, pak je z průměru odstranit.
  Prozkoumat možnost implementace systému, ve kterém student v SISu neuvidí svoji známku, dokud k danému předmětu nevyplní anketu.

 4. Kolegium sekce prodiskutovalo jednotlivé návrhy na investice a menší investiční celky schválilo. Některé větší projekty prozatím odložilo s tím, že je třeba nejprve zajistit technické a organizační zabezpečení.

 5. Kol. Tůma požádal, aby Správa budov nebo SISAL mohly provést kontrolu zásuvek 220V umístěných v podlahách učeben. Zajistí kol. Forst.

 6. Proběhla diskuse o možnostech zřízení videokonferenční místnosti(í) na sekci. Největším problémem malostranské budovy je nedostatek vhodných prostor. Jednou z možností je malá aula, bylo by ale třeba prověřit možnosti takových úprav, které by byly slučitelné s jinými režimy provozu (např. promocemi).

 7. V souvislosti s nedostatkem učeben a tím vynuceným používáním chodeb pro výuku by bylo žádoucí prozkoumat technické možnosti hlukového odstínění jednotlivých kójí na chodbách (nějaké paravány nebo rostliny, chodbu nelze přehrazovat stavebně).

 8. Proděkan Čepek představil kolegiu sekce nově zavedenou funkci, pracovníka zodpovědného za propagaci, a rovněž kol. Děckého, který bude tuto funkci zastávat. Kol. Děcký poté představil svou koncepci práce.

 9. Proděkan Čepek informoval o záměru zpřísnit pravidla vjezdu na dvůr tak, aby nekomplikovala příležitostné parkování zaměstnanců a hostů, ale znemožnila zneužívání dvora pro parkování cizích osob. Kol. Forst připraví technický nástin řešení (dvě čtečky na vjezd a výjezd) a proděkan Čepek zajistí organizační část opatření.

Zapsal: Forst