Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. června 2013

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Nešetřil, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
Host: Sgall
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. V druhé polovině června proběhne na RUK školení pro potenciální uchazeče o ERC startovací granty. Sekce by měla vyslat jednoho až dva zástupce.

 3. Nominace do doplňkových kategorií u soutěže „Česká hlava“ jsou možné do 30.6. Podrobné informace byly rozeslány VK mailem. Mailem byly rovněž rozeslány informace o nominacích na Hlávkovu cenu pro nestory české vědy.

 4. Vedení fakulty rozhodlo o tom, jak budou letos řešeny bonusy. Každé pracoviště bude mít extra účet, pokud vyplatí více než 50% na hrubé mzdy, bude platit rovněž standardní odvod z mezd ve prospěch centra (děkanátu).

 5. Kolegium sekce schválilo odměny navržené proděkanem Čepkem.

 6. Do 30.6. by na sekci měla proběhnout kontrola pasportizace.

 7. Proděkan Čepek informoval o stavu přihlášek ke studiu v anglickém jazyce. Momentálně je jich asi 100 ovšem kolik studentů skutečně zaplatí školné a nastoupí je zatím velmi nejisté. O způsobu použití školného ještě nebylo rozhodnuto, ten bude samozřejmě záviset na celkové výši vybraných prostředků.

 8. RUK nabízí příspěvek na post-doc pozice (tj. na platy post-docs). Kofinancování pracovištěm je vyžadováno. Na pracoviště přišel mail, do cca týdne je třeba dát seznam témat.

 9. Prof. Barták poskytl informace o připravované akreditaci Mgr. studia, nastínil časový harmonogram a specifikoval jakou součinnost bude od jednotlivých VK potřebovat.

 10. Proběhla diskuse, jak se má sekce postavit k vykazování publikací kmenovými pracovníky sekce do RIVu za jiné instituce. VK byli požádáni, aby na poradách pracovišť důrazně připomínali, že peníze za RIV body v současné době tvoří zhruba polovinu institucionálního financování sekce, a počet vykázaných RIV bodů tedy přímo (a velmi silně) ovlivňuje výši platů.

 11. Doc. Lopatková vznesla námět, že by bylo dobré v příští výroční zprávě MFF rozlišit v tabulce průměrných mezd post-docs a doktorandy do dvou kategorií.

Zapsal: Forst