Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. října 2013

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
Hosté: Děcký, Kolman
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Proběhla rozsáhlá diskuse o podobě přijímacích zkoušek. Obecně převažoval názor, že příklady z posledních dvou let se více odklonily od modelu z roku 2011 a že by bylo žádoucí se vrátit typově k této verzi, případně u několika příkladů ještě více posílit posun k úlohám logického charakteru, abychom k uchazečům vysílali jasný signál, že při studiu informatiky na MFF po nich budeme chtít dobře zvládat matematiku, ale nejen ji.

 3. Proběhla diskuse o elektronické komunikaci na MFF.
  - Bylo by dobré zjistit názory současného kolegia děkana na otázku zrušení papírových indexů.
  - Měla by se zlepšit úroveň počítačové gramotnosti děkanátu (zjm. používání elektronické pošty, přílohy, šifrování...) a snížit v některých případech nutnost oběhu dokumentů v papírové formě.

 4. Kol. Děcký vyzval členy kolegia, aby se pokusili oslovit zájemce o pomoc při pořádání propagačních akcí. Jedná se především o nová zajímavá témata pro přednášky a o pomoc na demonstračních stáncích.

 5. Proběhla diskuse o možnostech omezení vstupu do budovy. Nejprve je nutné nechat SB prověřit jednotlivé technické možnosti, např. zafixování jednoho křídla vnitřních skleněných dveří a elektronický zámek na karty do druhého, možnost uvolnění režimu pro akce pro veřejnost a příp. v návaznosti na to zpřísnění vstupu do vyšších pater.

 6. Vedoucí pracovišť byli vyzvání k předložení návrhů na investice (do 14 dnů).

 7. Proděkan Čepek informoval o počtu přijatých studentů. Po mnoha letech se jejich počet zvýšil. Na studium v anglickém jazyce přišli tři studenti.

 8. Proděkan Čepek informoval o vývoji plánovaných staveb na MFF (nová budova v Tróji, oprava střechy MS, terasa nad rotundou).

 9. Udělení čestného doktorátu prof. Joshimu proběhne 30.10. ve 14:00 v Karolinu.

 10. Byla vydána nová směrnice děkana upravující povinnost řešitelů a spoluřešitelů grantů seznámit se s výsledky dílčích i závěrečných hodnocení a zprostředkovat je vedení fakulty.

 11. Kolegium sekce potvrdilo návrhy na konkurzy schválené před jednáním per rollam.

 12. Proděkan Čepek informoval o snaze přemístit laboratoř Carolina na rektorát. Prozatím v části laboratoře sedí několik doktorandů grafické skupiny KSVI.

Zapsal: Forst