Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. října 2015

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
Hosté (bez titulů): Kolman, Zavoral
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (10.9.). Kol. Dvořák požádal o doplnění zápisu o poznámku týkající se revokace svého souhlasu s dislokací.

 2. Proděkan Kolman předložil kolegiu návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Informatika a studijního oboru Obecná informatika, vzhledem k souběhu této funkce a funkce proděkana pro koncepci studia. Navrhuje za sebe kol. Fialu. Kolegium změnu schválilo.

 3. Kolegium se usneslo, že výuka, jejíž rozsah je předmětem schvalování kolegiem (např. povinné a povinně volitelné předměty), musí být rozvrhována v takovém rozsahu, jak bylo dohodnuto, a případné odchylky musí být opětovně předloženy ke schválení kolegiu.

 4. Proděkan Kolman informoval, že se po několika letech chystá vydání „karolínky“ pro doktorské studium a je třeba ji zkontrolovat a požadavky na opravy či doplnění mu poslat do poloviny listopadu. Proděkan Čepek zajistí aktualizaci po linii garantů jednotlivých oborů doktorského studia.

 5. Proběhla diskuse o plánovaných investicích. Kolegium se shodlo na mírných škrtech a v této podobě plán schválilo. Přesný seznam bude rozeslán vedoucím pracovišť e-mailem.

 6. Proděkan Čepek informoval o úspěchu akreditačních řízení pro habilitace a profesury. Jediná akreditace, která v prvním kola neprošla, byla didaktika M+I. Bude třeba ve spolupráci s proděkanem Trlifajem dodat požadované úpravy a doplnění.

 7. Kolegium se usneslo, že nechce přidávat další „vizitky“ pro spolupráci s firmami.

 8. Proděkan Čepek informoval, že u nově přijatých doktorandů je možno vést individuální studijní plány pouze elektronicky pomocí aplikace v SISu.

 9. Proděkan Čepek informoval o nedůstojném průběhu zkoušky z angličtiny při přijímacím řízení do doktorského studia na některých oborech a vyzval k ověření, zda u nás probíhá vše, jak má.

 10. Proděkan Čepek informoval o návratu elektronické formy studentské ankety.

 11. Kolegium schválilo umístění automatu na pamětní mince rotundy sv. Václava (přednostně k rotundě, příp. před vstupní dveře s kartovým systémem).

 12. Proděkan Čepek připomněl vedoucím, že po zrušení WDS na sekci musí PhD. studenti splnit povinnost aktivní účasti na akci srovnatelné nebo vyšší úrovně.

 13. Proděkan Čepek informoval o mírném nárůstu počtu zapsaných bakalářských studentů, což je při klesající demografické křivce pozitivní signál.

 14. Proděkan Čepek informoval, že kromě OP3V (účast MFF je intenzivně připravována) ještě existují operační program MPO „Spolupráce s VŠ“ a magistrátní OP „Praha – pól růstu“, kterých se MFF zatím neúčastní.

 15. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 5.11. na 9:00.

Zapsal: Forst