Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. listopadu 2015

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Klazar, Lopatková, Sgall, Skopal
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (8.10.), bez připomínek.

  2. Proděkan Čepek připomněl požadavek z minulého kolegia na aktualizaci doktorské „karolínky“. Požádal vedoucí pracovišť, aby v součinnosti s garanty jednotlivých oborů doktorského studia zajistili aktualizaci do konce listopadu.

  3. Proběhla kontrola čerpání schválených investic a provozních prostředků. Investiční faktury by měly být předloženy k podpisu nejpozději 12.11. Při čerpání provozních prostředků požaduje proděkan Čepek přednostní čerpání ze zdroje 04 (PRVOUK).

  4. Kolegium sekce se shodlo, že na příští prázdniny se pokusí objednat u SB broušení parket a malování ve 4.p.

  5. Kolegium dohodlo harmonogram přípravy podkladů pro odměny. Návrh rozdělení odměn z 01 mezi pracoviště proděkan Čepek pošle do 9.11. Podklady pro odměny z 04 dodají vedoucí pracovišť do 13.11. Proděkan Čepek pošle návrh rozdělení odměn z 04 mezi pracoviště 14.11. Vedoucí pracovišť pak dodají návrh rozdělení odměn z 01 a z 04 mezi jednotlivé pracovníky k podpisu proděkanovi nejpozději 18.11. dopoledne. Bylo dohodnuto, že při přípravě podkladů pro rozdělení odměn z 04 budou jako relevantní pro přidělení jednoho bodu kromě konferencí z CORE žebříčku brány už pouze sborníky vydané IEEE, Springer, ACM a LIPICS.

  6. Proděkan Čepek upozornil na svoji pracovní cestu do Japonska. V době mezi 19. a 29. 11. nebude možné vyřizovat agendu vyžadující jeho podpis.

  7. Vedoucí pracovišť se shodli na tom, že by jim vyhovovalo dostávat od kol. Šauerové s cca měsíční periodou výtahy z výzev na evropské granty, a to pokud možno včetně výzev ve stadiu draftu.

  8. Kol. Dvořák vznesl dotaz, zda by do SISu nemohla být integrována agenda docházky a plánů dovolených.

  9. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 3.12. na 9:00.

Zapsal: Forst