Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. prosince 2015

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Klazar, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (5.11.). Proděkan Čepek navrhl doplnění AAAI do seznamu vydavatelů v bodě 5.

 2. Proděkan Čepek informoval o novinkách v oblasti grantů:
  - Na 11.1. je stanoven termín pro odevzdání dílčích a na 25.1. závěrečných zprávy GAČR na OVZS.
  - V roce 2016 pravděpodobně nebudou vypsány KONTAKT, COST, INGO, EUREKA a Návrat, naopak ERC CZ vypsán bude.

 3. Proběhla diskuse ohledně nového pravidla nedoporučovat granty GAUK řešitelům ve vyšších ročnících doktorského studia, na kterém se dohodli sekční proděkani. Členové kolegia sekce se shodli, že toto pravidlo je při stávajícím způsobu rozdělování rozpočtu GAUK velmi nevýhodné, a doporučují ho pro příští období revokovat, nebo alespoň posunout limity o jeden rok (tak aby granty dobíhaly na podzim šestého ročníku studia a nikoli už v pátém ročníku).

 4. Proděkan Čepek předal kolegiu pozitivní zprávy o postupu našeho akreditačního řízení v didaktice.

 5. Proděkan Čepek informoval o deadline pro odevzdání návrhů na Hlávkovu cenu za excelentní českou publikaci vydanou v roce 2015 - 10.1. na OZVS.

 6. Proděkan Čepek informoval o aktivitě UK směřující k ustanovení komise pro výběr generálního dodavatele HW. Kolegium se shodlo na obavě z nefunkčnosti tohoto modelu. Do komise bude za MFF navržen Jakub Yaghob.

 7. Kolegium se shodlo, že organizaci občerstvení při obhajobách doktorských disertací bude mít na starosti kol. Košnářová.

 8. Proděkan Čepek informoval o vývoji situace v Tróji.
  - Kolaudace servrovny proběhla 18.11., inzerát na vedoucího vyšel 3.12. Zástupcem sekce do výběrové komise bude kol. Forst.
  - Stavební povolení pro M/I pavilon bylo uděleno 2.12. Nyní proběhne výběrové řízení na zhotovitele a na jaře by se snad mohlo začít stavět.

Zapsal: Forst