Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 26. května 2016

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (14. 4.). Bez připomínek.

 2. Kolegium sekce se domluvilo, že vzhledem k tomu, že do konkursu na OA na KAM se přihlásilo více velmi kvalitních uchazečů, tak sekce bude ochotna financovat dvě místa OA na dobu tří let. Pořadí uchazečů stanoví konkursní komise jmenovaná děkanem.

 3. Kolegium sekce schválilo návrh, aby v letošním kole přihlášek sekce financovala dva fakultní postdoky. Oba vybraní uchazeči budou vyzváni, aby ještě požádali o místo univerzitního postdoka, což by sekci usnadnilo jejich financování.

 4. Proděkan Čepek seznámil kolegium s novým typem grantů GAČR - podpora ERC žadatelů. Podmínky získání tohoto typu grantů znovu zdůrazňují potřebu, aby naši mladí OA podávali žádosti o juniorské granty GAČR.

 5. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby nejpozději do 30. 6. připravili plány dovolených.

 6. Proděkan Čepek upozornil na mail ohledně sjednávání doplňkových pojištění při koupi letenek zaslaný hospodářským oddělením. Pojištění zavazadel i pojištění storna cesty je již součástí pojištění sjednávaného fakultou (viz Směrnice tajemníka č.1/2013), takže dodatečné duplicitní pojištění není uznatelným nákladem. Pracovníci, kteří si doplňková pojištění sjednají, si je budou muset uhradit z vlastních prostředků. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby o této skutečnosti informovali všechny pracovníky na svých pracovištích (zejména pak sekretářky pracovišť).

 7. Kolegium sekce projednalo způsob pouštění studentů do budovy v noci a o víkendech (službou v labu). Zdá se, že služba nedostatečně kontroluje, koho pouští a zda vpuštěná osoba vůbec zamířila do labu.

 8. Proběhla diskuse o problematice služebních telefonů a o zaměstnaneckém programu od firmy Vodafone. Sadu otázek ohledně nejasných bodů pošle proděkan Čepek tajemníkovi fakulty.

 9. Kolegium sekce projednalo dopis kolegů Plášila a Hajiče Vědecké radě MFF a vyjádřilo jednoznačnou podporu jejich stanovisku. Shoda panuje i v tom ohledu, že VR by měla při hodnocení uchazečů více přihlížet k názoru habilitačních a jmenovacích komisí, neboť složení těchto komisí VR sama schvaluje. Je tedy zvláštní, když VR složení komise schválí, ale její názor pak nepovažuje za příliš relevantní.

 10. Kolegium se usneslo, že rezervace učebny SU2 na jeden týden v únoru pro lingvistický workshop neohrozí možnost plynulého zkoušení studentů ze SW předmětů, rezervace byla povolena.

 11. Proděkan Čepek informoval, že během června proběhne další kolo sběru excelentních výsledků pro hodnocení vědy dle Metodiky 2013.

Zapsal: Čepek