Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 15. září 2016

Přítomni (bez titulů): Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Tůma, Zavoral
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (30. 6.). Bez připomínek.

 2. V podzimním kole nevypíše sekce žádné konkurzy.

 3. Kolegium sekce odsouhlasilo rozdělení investic.

 4. Proděkan Čepek referoval o právě probíhajícím auditu, který kritizoval způsob dokumentace služebních cest. Do (poněkud nešťastně pojmenované) kolonky „Důležitá sdělení o cestě“ je nutno psát stručnou zprávu o cestě (přednesení přednášky..., spolupráce na projektu..., apod.), ze které je dostatečně jasné, co pracovník na dané pracovní cestě dělal. Tato zpráva o cestě slouží jako odůvodnění vynaložených nákladů a bez jejího řádného vyplnění není možno pracovníkovi cesťák podepsat.

 5. Proděkan Čepek oznámil kolegiu některé aktuální termíny OZVS: 10. 10. t.r. uzávěrka Fondu mobility, 15. 11. t.r. interní termín GAUK pro nové projekty, do 16. 1. 2017 zprávy pokračujících a do 29.3. končících projektů.

 6. Proděkan Čepek připomněl starší úkol nalezení oponentů pro programy MŠMT.

 7. Proděkan Čepek informoval o uzávěrce návrhů na ceny děkana za nejlepší BP a DP - 30.9.

 8. Kol. Dvořák referoval o problémech s průběhem broušení parket a malováním ve 4. p. Při pokračování akce v dalších letech je třeba:
  - Připravit harmonogram ve spolupráci s firmami i pracovišti.
  - Zabezpečit stálý dohled dedikovaného pracovníka SB.
  - Při jakýchkoliv problémech či změnách okamžitě informovat pracoviště.
  - Zabezpečit krabice/přepravky, pytle, náhradní prostory a odvoz odpadu.

 9. Návrh nových RDSO byl koncem srpna postoupen z děkanátu na RUK. Doufejme, že bude v zákonné lhůtě 30 dní zpracován (členové nových rad dostanou jmenovací dopisy) a nové RDSO tak budou schopny začít fungovat, jakmile staré RDSO k 30. 9. zaniknou.

 10. Kol. Dvořák informoval o problémech s hledáním správce Codexu po kol. Krulišovi.

 11. Kol. Tůma (předseda komise bakalářských SZZ) informoval o názorových neshodách s garantem studijního programu kol. Fialou. Oba budou pozváni na příští kolegium sekce, kde se pokusíme dosáhnout pro všechny závazného konsensu ohledně toho, jakým způsobem budou bakalářské SZZ v budoucnu organizovány.

 12. Příští schůze kolegia bude 13.10.

Zapsal: Forst