Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 13. října 2016

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, T. Dvořák, Forst, Hric, Loebl, Lopatková, Plášil, Sgall, Tůma, Yaghob
Hosté (bez titulů): Fiala, Kuboň, Pangrác, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (15. 9.). Bez připomínek.

 2. Proděkan Čepek zopakoval interní termín pro nové projekty GAUK (15. 11.) a výzvu všem doktorandům v 1. až 3. ročníku, kteří ještě GAUK nemají, k podání projektu.

 3. Počet zapsaných studentů do bakalářského studia informatiky oproti loňsku poněkud poklesl, ale nikoliv pod úroveň r. 2014.

 4. Proděkan Čepek informoval o tom, že ve druhé půlce října nebo v listopadu je plánováno školení pro používání systému VERSO (náhrada webmaileru) pro vedoucí pracovišť a grantů.

 5. Odhad dostavby M a I pavilónu v Tróji je konec r. 2017. Kol. Forst upozornil, že je nutné vyjasnit, které pracoviště v něm bude mít na starosti správu sítě.

 6. Proděkan Čepek informoval, že termín funkčního období starých RDSO posunut směrnicí děkana do doby jmenování členů nových RDSO nejpozději však do 31. 12. 2016.
  Doplnění zápisu ze dne 19. 10. 2016: Jmenování již dorazilo.

 7. Proděkan Čepek informoval, že za fakultu bylo podáno celkem 15 projektů PRIMUS (z toho za informatiku 3).

 8. Proděkan Čepek vyzval pracoviště, která mají spolupráci s Bavorskem, aby se informovali na OZVS na možné financování společných projektů v oblasti digitalizace.

 9. Proběhla diskuse o náhradě končících členů panelů GAČR. Vedoucí pracovišť věc projednají s dotyčnými kolegy (P103 Nečaský a Křivánek; P201 Z. Dvořák; P202 Bulej a Kolman, P406 zástupce ÚFAL).

 10. Proběhla diskuse o formě bakalářských SZZ a bylo dohodnuto, že od LS 2017
  - nebude probíhat ústní část SZZ
  - při obhajobách Bc prací formou posteru budou vytištěny posudky (vč. jména autora) a umístěny vedle posterů
  - dojde k lepšímu vybalancování objemu otázek přidaných na jednotlivých specializacích ke společnému základu.

 11. Příští schůze kolegia bude 3.11.

Zapsal: Forst