Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 4. května 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
Omluveni: Forst
Host (na bod 2): Nyklová
Hosté (na bod 6): Barták, Fiala, Kuboň, Töpfer, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (20. 4.). Bez připomínek.

 2. Kolegyně Nyklová informovala kolegium o aktuálních i připravovaných projektech OP VVV, zejména: podpora excelentních výzkumných týmů, výzkumné infrastruktury, ERDF projekty, modernizace poslucháren i výuky a podpora hostujících profesorů v rámci celouniverzitního ESF projektu, předaplikační výzkum a mobilita vědeckých pracovníků. Nezbytným předpokladem pro úspěšnost podávaných projektů je ovšem vzájemná spolupráce a součinnost všech členů týmu. Vedoucí pracovišť by měli apelovat zejména na dodržování termínů pro dodání potřebných podkladů.

 3. Proděkan Čepek informoval, že Akademický senát MFF UK schválil dne 3. 5. fakultní rozpočet, čímž končí rozpočtové provizorium. Členy kolegia poté seznámil s návrhem sekčního rozpočtu na rok 2017 (návrh byl rozeslán s předstihem). Do výše finančních prostředků přidělených sekci se promítly mj. i následující skutečnosti - zohlednění ERC-projektů kol. Kouckého a Kráľe; snížení prostředků poskytovaných v rámci Progresu, a to kvůli dalším projektům podporovaným z RUK; demografický vývoj v ČR; důraz na internacionalizaci studia a koheze ve výši 5.5 mil. Kč v rámci fakulty.
  Kolega Dvořák projevil určité výhrady s konstrukcí rozpočtu v kapitole prostředků z Progresu přidělovaných KSVI. Během diskuse se vyjasnilo, že publikační výkon pracovišť je pravidelně zohledňován v odměnách poskytovaných z tohoto zdroje. V následném hlasování projevilo všech 8 přítomných členů kolegia souhlas s navrhovaným rozpočtem. Schválený rozpočet umožňuje mírné navýšení mezd akademických pracovníků a lektorů (vedoucí pracovišť dodají proděkanovi Čepkovi příslušné podklady do 12. 5.).

 4. Proděkan Čepek upozornil na blížící se termíny pro podání projektů do 2. kola soutěže Primus (10. 5., z informatické sekce budou projekt podávat kolegové Bulej a Hubáček), SFG (15. 5.) a spolupráce s brazilskými univerzitami (záměr zapojit se a přijmout brazilského studenta či výzkumníka očekává OVZS nejpozději do 17. 5.).

 5. Anotaci témat pro univerzitou podporované PostDoc pozice je nutné dodat proděkanovi Čepkovi do 30. 5. a na OVZS do 4. 6.

 6. Kolegium sekce projednalo aktuální otázky týkající se navrhovaných změn ve stávajících studijních plánech. Po hlasování (6 pro / 2 se zdrželi / 0 proti) kolegium schválilo zavedení nového volitelného předmětu Počítačové dovednosti, a to v rozsahu 0/1 od ZS 2017/2018.
  V souvislosti s připravovanou institucionální akreditací je nutné vyplnit v SISu do 30. 6. potřebné údaje. Sekčním koordinátorem pro informatiku je doc. Töpfer. Proděkan Čepek apeluje na vedoucí pracovišť, aby v této souvislosti poskytli doc. Töpferovi i garantům jednotlivých programů (na všech třech stupních studia) potřebnou součinnost.

 7. Proděkan Čepek kolegium informoval o tom, že vzhledem k nesouladu mezi odhadovanou finanční náročností projektu a výší doručených cenových nabídek se dostavba pavilonu v Tróji zdrží na zatím blíže neurčenou dobu.

 8. Pokračovala diskuse o Metodice 17+ z minulého kolegia. Členové kolegia vyjádřili svůj nesouhlas s případným zohledňováním časopiseckých článků jen z prvních dvou kvartilů impaktovaných časopisů (Jimp).

 9. V rámci všech RDSO je žádoucí provést revizi témat disertačních prací vypsaných pro doktorské studium v SISu. Aktualizaci nabídky zabezpečí tajemníci jednotlivých pracovišť.

 10. Proděkan Čepek požádal vedoucí pracovišť, aby do 30. 6. připravili analýzu personálního rozvoje jejich pracoviště za uplynulých 5 let (2012-2016), tj. kdo byl v tomto období přijat na tenure track pozice a kdo naopak z pracoviště odešel, a zpracovali výhled na nejbližší 3 roky (které oblasti je potřeba posílit, kolik pracovníků přijmout).

 11. Uvažuje se o rozšíření systému CIS o 3 nové moduly (Záložky, Docházka a Zakázky). Proděkan Čepek rozešle harmonogram zavádění a termín a místo případného školení k těmto modulům pokud budou opravdu implementovány.

 12. Uvítání první dámy Sultanátu Omán, Její Výsosti Dr. Mony bint Fahad bin Mahmoud Al Said na půdě UK proběhne 16. 5. ve Vlasteneckém sále. Za MFF se zúčastní pan děkan a proděkan Čepek. Pracoviště MFF UK na Malé Straně navštíví zástupci ománské delegace ve středu 17. 5.

 13. Doc. Bureš navrhl možnost zahrnout úhradu poplatků za dopravu na letiště (taxík, resp. parkování na letišti) v odůvodněných případech (odlet brzy ráno apod.) do nutných cestovních nákladů. Kolegium tento návrh podporuje.

 14. Příští zasedání kolegia bude 8. 6.

Zapsala: Mrázová