Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 19. října 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Hajič, Kuboň, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal
 1. Kolegium potvrdilo výsledek bezprostředně předcházející schůzky rozšířeného kolegia sekce o nové akreditaci. Garantem dobíhajícího bakalářského oboru OI a programu Informatika bude kol. Šámal (hlasování 9-0-0), garantem nového bakalářského programu kol. Čepek (hlasování 8-0-1). Kolegium se dohodlo, že kromě garanta bude v nově akreditovaném bakalářském programu ustanovena také pedagogická rada složená z koordinátorů jednotlivých specializací.

 2. Kontrola zápisu z předchozího jednání (27. 9.). Kolegium schválilo úpravu znění bodu 4.

 3. Proděkan Čepek informoval o problému s vyplácením náhrad za dovolené z GAČRu (projekty běžící 2015-2017) a o způsobu, jak se bude dle rozhodnutí kolegia děkana řešit.

 4. Vedoucí pracovišť musí k dodatkům pracovních smluv (které připraví personální oddělení) dodat popisy práce odpovídající současnému stavu. Proděkan Čepek prověří ještě možnost nevykazovat oddělně práci financovanou z různých institucionálních zdrojů (Provoz, Progres, Primus, UNCE).
  Po kolegiu: na základě diskuse s panem děkanem: explicitně budou v popisu práce zmíněny procenty pouze účelové zdroje. Procenta musejí odpovídat procentům na příslušné smlouvě (ve mzdové tabulce to může být jiné procento).

 5. Proděkan Čepek informoval, že končí Habilion a začíná CHRES; dobíhající řízení proběhnou ještě v Habilionu.

 6. Proděkan Čepek informoval, že dle rozhodnutí vedení chceme pro všechny konkurzy dva doporučující dopisy. Docenti a profesoři, kteří prošli řízením před VR MFF, mohou jako doporučující dopisy použít posudky oponentů/doporučující dopisy z řízení samotného. Stačí požádat pí. Gálikovou z OVZS, aby tyto posudky/dopisy, přeposlala na adresu konkursy@mff.

 7. Proděkan Čepek informoval o výsledcích žádostí o Primusy a UNCE. Naše výsledky se i po námi iniciovaném doplnění rektorátní komise oproti loňsku příliš nezměnily.

 8. Členové kolegia byli požádáni, aby vytipovali bakalářské a magisterské obory, kde budou v lednu obhajoby a státnice a kde bude nenulový, ale malý počet odevzdaných prací.

 9. Proděkan Čepek požádal katedry o kontrolu čerpání investic.

 10. Proděkan Čepek informoval o situaci kolem Metodika 17+. Situace na RVVI není jasná, zdá se, že úřad vlády není schopen počítat kafemlejnek, takže se v příštím roce použije rozdělení z letoška a podle nové metodiky se bude počítat pouze navýšení, které může být až 5 %. Bohužel tím budou zakonzervovány i letošní chyby.

 11. Proděkan Čepek informoval o tom, že vysoutěžená firma na infotabule je ve skluzu, neplní a na zálohových fakturách dostala tolik, že nyní dluží cca 150 tisíc. Vedení navrhuje, že firma dodá HW za dlužnou částku a pak odstoupíme od smlouvy.

 12. Proděkan Čepek informoval o novinkách kolem pavilonu M/I. Chybějících 50 milionů je přislíbeno, je jenom potřeba to zadminstrovat, ale schvalovací kolečko je velmi dlouhé (MFF - RUK - MŠMT - MF - MŠMT - RUK).

 13. Proděkan Čepek informoval o soutěži o Cenu W. Siemense. První tři ceny jdoucí přes RUK mají interní termín 31. 10. RUK zatím nemá žádný návrh. Každý smysluplný návrh ze sekce bude vítán.
  Více informací viz http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/kategorie-odmeny.aspx.

 14. Proděkan Čepek informoval o novinkách u stipendií. Stipendia se nyní dají dávat i absolventům, pokud je to za něco, co vykonali ještě jako studenti (není jasné, v jakém to může být časovém horizontu). Doktorandy můžeme přijímat i od LS, ale peníze na jejich stipendia dostaneme až od září.

Zapsal: Forst