Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 23. listopadu 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (19. 10.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o čerpání rozpočtu. Proděkan Čepek pošle položkové čerpání investic a vedoucí pracovišť zkontrolují jak čerpání investic, tak provozních prostředků.

 3. V letošním roce proběhly opravy podlah a malování v západním křídle, na příští rok se naplánuje východní křídlo (asi opět na červenec).

 4. Proběhla diskuse o detailech dodatků pracovních smluv, zjm. formě rozepisování podílů úvazků při hrazení z více zdrojů. Dohoda s vedením zní, že se budou uvádět nejen procenta, ale i týdenní úvazky, aby se předešlo špatné interpretaci.

 5. Proděkan Čepek informoval, že mezi podmínkami přijímacího řízení do doktorského studia nesmí být souhlas školitele. Podmínky přijímacího řízení budou příslušně upraveny.

 6. Proběhla diskuse o potenciálních dopadech plánu FF na zrušení studijního programu Logika.

 7. Kol. Forst a proděkan Čepek informovali o aktivitách kolem nového projektu OPVV - fakulta by měla získat několik MKč na podporu studia. Fakulta plánuje upgrade studentského úložiště (a potenciální přesun uzlu z Karlova k nám), na sekci by měly přijít např. investice do robotického programu.

 8. Proběhla diskuse o náhradě kol. Děckého - hledá se někdo, kdo by administroval (ne nutně sám zabezpečoval) propagační aktivity sekce.

 9. Kol. Lopatková informovala o nutnosti mít pro všechny projekty s respondenty souhlas etické komise. Do 30. 6. 2018 musí fakulta buďto takovou komisi mít nebo se připojit k nějaké jiné fakultě (FF, PřF?).

 10. Kol. Forst zopakoval prosbu, aby Rozvrhová komise připravila nějakou formu stručné příručky pro minimalizaci chyb při provádění málo frekventovaných operací (např. formou FAQ).

 11. Kol. Forst požádal vedoucí pracovišť, aby učitelé vyučující v SU2 poslali zpětnou vazbu, zda výměna projektoru pomohla a nedochází k jeho vypínání.

 12. Proběhla diskuse o možnosti nahradit křídové tabule v učebnách, kde je umístěn počítač. Kolegium s tímto krokem nesouhlasí.

Zapsal: Forst