Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 4. dubna 2019

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Šámal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (21. 2.) - bez připomínek.

 2. Proděkan Sgall požádal o kontrolu podkladů pro tvorbu sekčního rozpočtu, které rozeslal mailem.

 3. Naše návrhy na prodlužování smluv na dobu určitou byly přijaty vědeckou radou bez výhrad.

 4. Sekce je schopna zvýšit garanci stipendií pro AP1, patřičné úpravy mezd proběhnou v květnu spolu s úpravami navazujícími na zisk grantů GAUK.

 5. Proběhla diskuse o možnosti vybírat si „tvůrčí volno“, kterou chceme podporovat. Problematický je souběh jiného pracovního poměru v zemi EU. Důležitým kritériem pro udělování volna je, zda katedra dokáže pokrýt výuku.

 6. Proděkan Sgall informoval o potvrzených pobytech hostujících profesorů Fulbright chair. Přijedou Kang Zhang od září 2019 na 4 měsíce a Joanna Ellis-Monaghan od ledna 2020 na 6 měsíců. Pobyty hostujících profesorů hrazené z OPVVV na rok 2020 je třeba začít připravovat.

 7. Granty PRIMUS mají termín 16. 4., ale na OVZS musí být podepsaná stránka už 12. 4.

 8. U spoluřešitelských grantů GAČR je třeba předkládat rozpočty proděkanu Sgallovi.

 9. Kolegium sekce se shodlo, že je zapotřebí umožnit výuku na vlastních počítačích v normálních seminárních místnostech a je třeba se pokusit je co nejlépe pokrýt WiFi signálem.

 10. Proděkan Sgall informoval, že fakulta po dobrých zkušenostech přistoupila k rozšíření možnosti pořídit služební SIM karty pro další klíčové zaměstnance. Nadále platí, že vedoucí pracoviště musí uvést zdůvodnění a pokrýt náklady z provozu pracoviště.

 11. Kolegium sekce schválilo možnost umístění plakety VÚMS k 50ti letům počítače.

 12. Nadcházející termíny cen a soutěží:
  - SVOČ, 21.4.
  - Cena Josepha Fouriera, 26.4.
  - Cena Dimitrise N. Chorafase, 30.4.
  - Cena Josefa Hlávky (pro studenty a absolventy), 17.5.
  - Cena MŠMT (pro studenty a absolventy), 21.5.

 13. Proděkan Sgall upozornil, že na podzimní volby do senátu je třeba připravit dobré kandidáty, protože tento senát bude volit nového děkana.

 14. Akreditace učitelského studia byla úspěšně podána a schválena MŠMT. Nyní je předkládána ke schválení RVH.

 15. UK obdržela certifikát HR award, což umožňuje mimo jiné žádat vyšší režie v TAČR. Viz https://cuni.cz/UK-8762.html.

 16. Proděkan Sgall upozornil na novou Směrnici o nákladech na reprezentaci a její důsledky.

 17. Proděkan Sgall upozornil na potřebu pohlídat aktualizaci projektu „vlajkových lodí“, která právě probíhá.

 18. Proděkan Sgall upozornil na podvodný web FOCS, který podvrhuje stránky pro podávání přihlášek článků do konferencí.

 19. Proběhla diskuse o lepší prezentaci posterů z bakalářských prací. Probíraly se možnosti trvalejší prezentace papírové i elektronické formy.

 20. Předběžný termín příštího kolegia je 25. 4.

Zapsal: Forst