Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 14. listopadu 2019

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Tůma, Zavoral
Host: Hladík
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (3. 10.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo rozdělení odměn dle návrhu proděkana Sgalla.

 3. Proděkan Sgall informoval o změnách v SVV. Zásadní změnou je předpokládaný objem financí, který by se měl oproti loňskému roku snížit o cca 20 %. Dělení by i nadále mělo vycházet z počtu doktorandů v prvním až pátém ročníku, ale díky změnám v těchto počtech je třeba přeskupit programy vůči projektům, ke zvážení je např. přesunutí I5 k I2. Stejně jako v posledních letech bude už v návrzích snížena položka pro knihovnu.

 4. Od příštího semestru budou náklady na vedení cvičení hrazeny z prostředků sekce. Za vedení cvičení budou doktorandi zaměstnaní na pozicích AP1 odměňováni jednorázovou odměnou v rámci mzdy.

 5. Proděkan Sgall informoval o úspěchu projektu kol. Hajiče v EXPRO, o stavu financování projektů nadace RSJ a o přípravě materiálů kandidátů do panelů GAČR.

 6. Proběhla diskuse o podobě smluv AP1 pro druhý termín nástupu a výsledkem je dohoda, že úvodní smlouvy s nimi budou uzavírány na rok od data nástupu, tj. od 1. března, i přes jistou dodatečnou administrativní náročnost. Výběrové řízení bude vypsáno v prosinci.

 7. Proděkan Sgall upozornil, že sekce nemá zcela v pořádku evidenci výjezdů studentů v SISu a je třeba ji zkontrolovat.

 8. Poslední dohoda z KD o označení trojského pavilonu je „N“.

 9. Proběhla diskuse o návrzích do plánu investic SB pro příští rok. Ty, které jsou dostatečně připravené (např. studie přestavby serverovny, katedra do S1) je možné do plánu dát, ostatní (úpravy chodeb, respirium) je nejprve třeba připravit. Současně bylo dohodnuto, že vyzveme SB k vyřešení větrání v letních měsících.

 10. Proděkan Sgall vyzval ke včasné kontrol čerpání grantů, přípravě grantových zpráv a přípravě podkladů pro mzdy, protože v době od 10. 1. do 4. 2. je v zahraničí.

 11. Proděkan Sgall informoval o postupu zakládání společnosti Charles games a navazujících aktivitách.

 12. Proběhla další diskuse o současné podobě vizitek na sekčním webu.

 13. Proděkan Sgall informoval o dosavadních kandidaturách do AS MFF a AS UK.

 14. Proběhla diskuse o možnostech odborné a psychologické pomoci studentům anglického studijního programu.

 15. Kol. Forst informoval o chystaném zprovoznění G Suite for education pro MFF.

 16. Kol. Forst informoval o stavu jednání s firmou CETIN o pronájmu prostorů v jejich datacentru. Kol. Lopatková zdůraznila potřebu vyřešení situace vzhledem k dalšímu vybavení, které ÚFAL bude v roce 2021 kupovat z grantů.

 17. Další schůze kolegia je plánována na 19. 12.

Zapsal: Forst