Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 25. června 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
Host: Stiessová (na bod 4)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (28. 5.) - bez připomínek.

 2. Proděkan Sgall informoval, že 9. 7. proběhnou interview s kandidátkami na sekretářku do IMPAKTu.

 3. Dle kol. Šauerové potřebujeme další grantovou administrátorku. Je třeba hledat vhodné kandidáty.

 4. Kolegiu se představila nová koordinátorka obsahu sekčního webu, Helena Stiessová. Rovněž bylo dohodnuto, že na nový web se přesměruje adresa cs.mff.cuni.cz.

 5. Pokračuje hodnocení vědy na UK. Fakulta dostane zprávu panelu v červenci a podá své vyjádření k ní v srpnu. Kol. Loebl informoval o svém jednání s děkanem a proděkany. Proběhla diskuse o struktuře oborů.

 6. Proběhla diskuse o spolupráci s prg.ai. V průběhu roku by k nám mohly přijít na čas jejich administrátorky, aby se fakulta mohla lépe zapojit.

 7. Sekce podporuje zapojení do finské iniciativy Elements of AI a probíhají jednání o překladu do češtiny.

 8. Kolegium podporuje myšlenku spolupráce s firmou Compelson, koordinace se ujme kol. Skopal.

 9. Proběhla schůzka o úpravě části rotundy na respirium a vytvoření pracovních míst pro administrátorky. Byla zadána studie.

 10. Je třeba začít připravovat administraci domluvených odměn za stěhování do Tróje. Vedoucí připraví seznam osob, jichž se to týká.

 11. V IMPAKTu přetrvávají některé závady, problémy se postupně řeší.

 12. SISAL provede inventuru místností, které půjčil Davidovi Obdržálkovi, a navrhne příp. uvolnění nějakého z těchto prostorů pro technické zázemí kateder.

 13. Padlo omezení na 15 lidí při výuce, ale při větším počtu lidí jsou nutné roušky.

 14. Kolegium schválilo ocenění pro prof. Patrice Pognana (hostující profesor) a kol. Kryla (fakultní medaile).

 15. Proděkan Sgall informoval, že 9. 9. proběhne v refektáři inaugurace nového pana děkana za účasti pana rektora.

 16. T. Dvořák prezentoval nápad kol. Wilkieho nabídnout studentům navazujícího magisterského studia přicházejícím z ciziny přípravný ročník na doplnění znalostí.

 17. Kolegium projevilo zájem o double-degree studium. Možné jsou dvě verze, v jednodušší formě by se jednalo pouze o vzájemné uznávání studijních povinností, těsnější provázání by muselo projít akreditací.

 18. Kol. Lopatková připomněla potřebu podat co nejvíce žádostí do projektu START.

 19. Kol. Forst informoval o aktivitě kol. Mašína z fyziky na vybudování fakultního HPC klastru a serverovny pro něj. Pro sekci se zde otevírá potenciál podílet se jak na HPC výpočtech tak na využití prostoru v serverovně pro jiné stroje. Serverovna by měl vzniknout v Tróji a měla by spadat pod centrální pracoviště 902/IT stejně jako správa IT v IMPAKTu.

Zapsal: Forst