Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 30. července 2020

Přítomni: Bureš (distančně), T. Dvořák (od bodu 3), Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal (distančně)
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (25. 6.) - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo jednomyslně rozpis odměn za letní semestr dle návrhu proděkana Sgalla.

  3. Proděkan Sgall připomněl výběrové řízení na asistenty AP1 s uzávěrkou 14. 8.

  4. Proděkan Sgall informoval o přijetí tří administrativních pracovnic na poloviční úvazek. Sekretářkou v IMPAKTu bude Veronika Fišerová, grantovou administrátorkou pro evropské granty bude Markéta Tomková (obě zařazené na KSVI) a referentkou pro zahraniční studenty a zaměstnance bude Zuzana Biskupová (zařazená na ÚFAL).

  5. Kolegium projednalo návrh kandidátů do nové vědecké rady. Po diskusi doporučilo, aby jedním z kandidátů byl externista z oboru grafika.

  6. Proděkan Sgall připomněl uzávěrky a systém školení pro zájemce o granty ERC, další cyklus začne v září. Dále proběhla diskuse o nových projektech START pro studenty PhD.

  7. Proběhla obsáhlá diskuse k hodnocení vědy na UK a výsledkům hodnocení informatické sekce. Přetrvávají zejména výhrady k metodice, která nezohledňuje publikační zvyklosti v různých oblastech informatiky a zejména v mezioborových disciplínách. Odpověď bude formulována v tomto smyslu.

  8. Kolegium sekce souhlasilo s mírným navýšením garance mezd v programu zaměstnávání doktorandů. Přesná částka bude stanovena v září.

  9. Budoucí děkan M. Rokyta upozornil na nedostatek notebooků na děkanátě pro případné distanční vzdělávání. Požádal katedry o případné poskytnutí přebytečných strojů.

Zapsal: Sgall