Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. a 2. dubna 1998

Přítomni: Forst, Hajičová, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka
Host: Sedlák

 


 1. Pan děkan shrnul výsledky jednání s vedoucími pracovišť o personálních otázkách a informoval o důsledcích vyplývajících z nového zákona o VŠ. Podle něj totiž nebude nutno provádět některé konkursy, a proto pan děkan prodlouží krátkodobě úvazky těm pracovníkům, jichž se změna týká. Pan děkan dále informoval o probíhajících jednáních o vedlejších oborech s děkany jiných fakult a o nutnosti podrobnější diskuse o statutu bakalářského studia.

  Další jednání bylo odročeno na čtvrtek 2.4. dopoledne, již bez účasti pana děkana.


 2. Rozpočet:

  - proděkan Kučera seznámil s návrhem zásad tvorby rozpočtu na rok 1998

  - kolegium schválilo navržený rozpočet s jedinou výhradou: nedočerpané grantové mzdové prostředky uhradí sekce jako celek, přičemž pracoviště, u kterého se jednalo o významnější částku, bylo vyzváno k ušetření této částky

  - proděkan Kučera seznámil s loňskými rozpočtovými výsledky kateder a vyzval vedoucí k jejich zkontrolování

  - vedoucí připraví návrhy na zvýšení OSO na svých pracovištích.

   

   

   

   


  Zapsal: Forst