Označte nepravdivé tvrzení týkající se porovnání metody přepojování paketů
a přepojování okruhů.
Jaké charakteristiky z hlediska přenosových parametrů mají následující typy aplikací
resp. protokolů?
Který z následujících termínů nepatří mezi přenosové parametry počítačové sítě?
Které z následujících tvrzení týkajících se WAN je pravdivé?
Které z následujících tvrzení týkajících se LAN je pravdivé?
Které tvrzení charakterizuje Diffie-Hellmanův algoritmus?
Které tvrzení charakterizuje Dijkstrův algoritmus?
Na jakém principu funguje šifrování elektronické pošty?
Na jakém principu funguje elektronický podpis?
Jaké tvrzení o symetrických a asymetrických šifrovacích algoritmech je pravdivé?
Jaké vlastnosti musí splňovat hashovací algoritmus pro použití v kryptografii?
Které tvrzení o klíčích a certifikátech je pravdivé?
Jaké tvrzení o SSL resp. TLS je pravdivé?
Označte nepravdivé tvrzení ohledně vrstevnaté struktury sítí.
Jak spolupracují vrstvy vertikálně?
Co nepatří mezi funkce protokolu?
Zvolte nesprávnou definici pojmů segmentace, fragmentace, multiplexing a zapouzdření.
Jak budou vypadat zdrojové a cílové IP a MAC adresy paketu poslaného z notebooku
na server na trase mezi routerem A a B?
Jak budou vypadat zdrojové a cílové IP a MAC adresy paketu poslaného jako odpověď
serveru na požadavek z notebooku při průchodu podsítí označenou III?
Označte pravdivé tvrzení o peer-to-peer (P2P) resp. klient-server aplikačních modelech.
Které tvrzení týkající se URI je správné?
Které z následujících tvrzení o doménových jménech je pravdivé?
Jaký krok následuje poté, co www server připraví text stránky, rozdělí ho a naformátuje
do TCP segmentů?
Jaký krok následuje poté, co www klient zjistí adresu cílového serveru a připraví paket
v protokolu IP k odeslání?
Jaký krok následuje poté, co počítač, na kterém běží www server, přečte ethernetový
rámec od síťové karty?
Co patří mezi úkoly aplikační vrstvy v TCP/IP modelu?
Označte úkol, který není předmětem činnosti žádného protokolu transportní vrstvy.
Co nepatří mezi úkoly síťové vrstvy v TCP/IP modelu?
Jaké je správné pořadí vrstev OSI modelu od nejvyšší po nejnižší?
Vyberte správné tvrzení o účelu a principu programu ping.
Co můžeme usoudit, pokud zavoláme program ping na adresu 127.0.0.1 s výsledkem:
4 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
Uživateli nejde zobrazit WWW stránka. Při použití IP adresy v URL se stránka správně
zobrazí. Který protokol je zodpovědný za chybu?
Uživatel přesunul počítač do jiné podsítě v síti bez VLSM (Variable Length Subnet Mask)
a Proxy ARP. Které z.následujících nastavení bude muset zcela jistě změnit?
Jakým způsobem se v aplikačních protokolech TCP/IP řeší zápis textových řádek?
Jakým způsobem se v aplikačních protokolech TCP/IP obvykle řeší binární zápis
celých čísel?
Který z následujících protokolů se používá v TCP/IP na transportní vrstvě?
Který z následujících protokolů není protokolem aplikační vrstvy TCP/IP?
Který z následujících protokolů se používá v TCP/IP na aplikační vrstvě?
Co označuje zkratka STP?
Které z následujících tvrzení správně popisuje činnost konkrétního aplikačního protokolu?
Který aplikační protokol se používá k přenosu souborů?
Který aplikační protokol (resp. sada protokolů) se používá pro VoIP?
Který aplikační protokol se používá pro elektronickou poštu?
Který aplikační protokol se používá pro sdílení systému souborů?
Který aplikační protokol se používá pro zjišťování IP adres odpovídajících jménům strojů?
Které z následujících tvrzení o RFC je pravdivé?
Které z následujících tvrzení o povaze DNS protokolu je správné?
Které tvrzení správně popisuje obvyklou implementaci služby operačního systému
"zjisti IP adresu pro dané doménové jméno"?
Které tvrzení o bezpečnostních aspektech protokolu DNS je správné?
Označte správné tvrzení o nameserverech.
Jakou TLD (Top Level Domain) najdeme v následujícím URI? ftp://sunsite.mff.cuni.cz/Network/RFCs/rfc-index.txt
Které z následujících tvrzení o používání poštovních protokolů je správné?
Které z následujících tvrzení o roli jednotlivých komponent v přenosu elektronické pošty
je pravdivé?
Které z následujících tvrzení o SMTP protokolu je správné?
Které tvrzení o rozšířeních protokolu SMTP pro přenos souborů a diakritiky je správné?
Označte hlavičku, která se dle RFC 822 v dopisech nevyskytuje.
Který příkaz není příkazem SMTP protokolu podle RFC 821?
Které tvrzení o bezpečnostních aspektech poštovních protokolů je správné?
Které tvrzení o autenticitě původu dopisu je správné?
Jak označujeme protokol, kterým se přenášejí webové stránky?
Co označuje zkratka HTML?
Které tvrzení o povaze HTTP protokolu je správné?
Jaké tvrzení týkající se cookies je správné?
Jakým způsobem klient obvykle předává serveru data vyplněná uživatelem do ovládacích
prvků dialogu?
Která z následujících metod ("příkazů") existuje v HTTP protokolu?
Které tvrzení o možnostech autora ovlivnit dynamickou povahu stránek je nesprávné?
Vyberte správné tvrzení o dynamických WWW stránkách.
Které tvrzení popisuje správně problematiku vzdáleného přihlášení pomocí protokolů telnet
a SSH?
Které tvrzení o bezpečnosti přístupu přes SSH je správné?
Co označuje pojem VoIP (Voice over IP)?
Co označuje pojem SIP (Session Initiation Protocol)?
Jak funguje protokol DHCP?
Jakým způsobem se synchronizují hodiny na počítačích v síti?
Proč se synchronizují hodiny na počítačích v síti?
Které tvrzení o povaze FTP protokolu je správné?
Které z následujících tvrzení o bezpečnostních problémech FTP je správné?
Která charakteristika TCP není správná?
Jaké postupy používá TCP, aby zajistilo spolehlivost přenosu?
Který parametr datového přenosu určuje, jaký rozsah dat může stanice poslat, aniž musí čekat na potvrzení protistrany?
Co usoudíme z následujícího popisu paketu v programu tcpdump?
Co usoudíme z (kompletního) výpisu programu netstat -an?
Jakou informaci obvykle volí dynamicky klient, jenž se chystá navázat spojení na server?
Jakou informaci najdeme v záhlaví TCP i UDP?
Které tvrzení popisuje správně TCP resp. UDP?
Pokud TCP pakety dorazí v nesprávném pořadí, co se stane?
Pokud UDP pakety nedorazí ve správném pořadí, co se stane?
Pokud www prohlížeč pošle dotaz na www server na standardním portu,
jaký z.následujících portů může obsahovat odpověď jako zdrojový?
Pokud FTP klient pošle příkaz na FTP server na standardním portu,
jaký z.následujících portů může obsahovat odpověď jako zdrojový?
Co se odehrává během three-way handshake?
Co se stane, když jeden z partnerů pošle TCP paket s FIN příznakem?
Se kterou vrstvou TCP/IP je svázán pojem port?
K čemu se používají porty v OSI 4?
Označte termín, který není funkcí síťové vrstvy.
Jaká informace se přidává do paketu během zapouzdření na síťové vrstvě?
Jaký protokol poskytuje na síťové vrstvě službu spolehlivého přenosu dat?
Jaký protokol poskytuje na síťové vrstvě službu nespolehlivého přenosu dat?
Označte nepravdivé tvrzení o přidělování IP adres.
Označte nesprávnou variantu, jak počítač může zjistit IP adresu, kterou smí používat.
Označte pravdivé tvrzení o autonomních systémech (AS)?
Kolik bitů má IPv6 adresa?
Který z následujících protokolů nepracuje s IP adresami?
Která vrstva OSI pracuje s IP adresami?
Jak odesilatel zprávy zjistí, jaká část cílové IP adresy přísluší síti a jaká počítači?
Jaká IPv4 adresa má v části pro počítač samé jedničky?
Které tvrzení o typech IP adres je pravdivé?
Za předpokladu použití implicitních síťových masek označte nesprávně klasifikovanou
IP adresu.
Kolik a jak rozsáhlých podsítí je třeba na pokrytí sítě s následujícími požadavky na počty
připojených počítačů za použití VLSM (Variable Length Subnet Mask)?
Která z následujících kombinací představuje minimální síť pokrývající tyto unicastové adresy: 10.1.1.106, 10.1.1.111, 10.1.1.119?
Která následujících adres představuje korektní adresu počítače?
Defaultní router pro nějakou síť má adresu 172.31.219.33/27.
Které z následujících nastavení může být v této síti správnou adresou počítače?
Který záznam může být platným záznamem ve směrovací tabulce routeru B
z následujícího obrázku?
Který záznam může být platným záznamem ve směrovací tabulce routeru A
z následujícího obrázku?
Které tvrzení o směrování je pravdivé?
Vyberte správné tvrzení o principu směrovacího algoritmu.
Jaké kroky musí udělat klientský počítač, aby správně odeslal paket v případě, že cílový
server není ve stejné síti?
Vyberte správné tvrzení o činnosti routeru.
Které tvrzení o metodách řízení směrovacích tabulek je pravdivé?
Označte pravdivé tvrzení o distance-vector routovacích protokolech.
Označte pravdivé tvrzení o link-state routovacích protokolech.
Jakou informaci z paketu používá každý směrovač pro určení cesty?
Jaké pole IP záhlaví za normálních okolností mění router?
Označte existující pole (sloupec) routovací tabulky.
Jakým příkazem můžeme vypsat obsah routovací tabulky?
Které pole IP záhlaví brání vzniku nekonečné smyčky při doručování?
Vyberte správné tvrzení o účelu nebo použití pole IP záhlaví označovaného jako TTL
(Time To Live).
Pokud má počítač špatně nastaven defaultní router, co nebude moci?
Jaký účel plní default gateway?
Co se stane, pokud cíl není nalezen v routovací tabulce?
Která z charakteristik IP filtrování je správná?
Která z charakteristik překladu adres (NAT) je správná?
Která z charakteristik proxy serveru je správná?
Které zařízení/prostředek implementuje bezpečnostní politiku lokální sítě vůči internetu?
Které tvrzení o ARP je pravdivé?
Počítač na obrázku poslal HTTP request, který dorazil na server. Jaké tvrzení o obsahu
ARP tabulek na notebooku, switchi, routeru a serveru je pravdivé?
Jaké funkce plní ICMP (Internet Control Message Protocol)?
Označte pravdivé tvrzení o vztahu linkové a fyzické vrstvy v OSI a TCP/IP.
Co označuje termín LLC (Logical Link Control)?
Co označuje termín MAC (Media Access Control)?
Které tvrzení o deterministickém a nedeterministickém přístupu k médiu je pravdivé?
Které tvrzení o topologii sítě je pravdivé?
Které z tvrzení o Ethernetu je správné?
Které tvrzení o WiFi je správné?
Co je základní funkcí CSMA/CD?
Jak lze charakterizovat repeater, hub, bridge a switch?
S jakými adresami pracuje hub, přepínač resp. směrovač?
Jak lze charakterizovat Spanning Tree Protocol resp. Spanning Tree Algorithm?
Jaké tvrzení o VLAN je pravdivé?
Co označuje termín CRC?
Jaký hlavní smysl má zápatí (trailer) linkového rámce?
Kolikrát proběhne výpočet CRC (pro Frame Check Sequence) během přenosu zprávy mezi
koncovými zařízeními na obrázku?
Kolikrát proběhne výpočet CRC (pro Frame Check Sequence) během přenosu zprávy mezi
koncovými zařízeními na obrázku?
Do hubu jsou zapojeny stanice A, B, C a D. Stanice A je právě uprostřed vysílání rámce stanici D, když stanice B potřebuje vysílat data stanici C. Co musí stanice B udělat?
Do switche jsou zapojeny stanice A, B, C a D. Stanice A je právě uprostřed vysílání rámce stanici D, když stanice B potřebuje vysílat data stanici C. Co musí stanice B udělat?
Které tvrzení o médiích používaných v počítačových sítích je správné?
Kolik vodičů obsahuje kabel označovaný jako nestíněná kroucená dvoulinka (UTP)?
Jaké tvrzení o kabelech pro propojení dvou uzlů ethernetové sítě je pravdivé?
Jaký je rozdíl mezi jednovidovým (SM) a mnohovidovým (MM) optickým kabelem?
Jaký typ adres se používá na linkové vrstvě?
Jaký typ adres se používá na fyzické vrstvě?
Označte pravdivé tvrzení týkající se MAC adres (ve fungující síti).
V jakém případě není nutná adresace cílového počítače?
Se kterou vrstvou OSI je svázán pojem Ethernet?