The POLiTe (Persistent Object Library Test) project

Abstrakt
Objektově-relační wrapper rozšiřující možnosti předchozí knihovny GEN.LIB.
Tento projekt je zaměřen na problematiku perzistence objektů jazyka C++ v relačních databázích. Obsahuje návrh transparentního rozhraní včetně implementace knihovny optimalizované pro současné databáze kompatibilní s normou SQL-92 Entry Level. Navržený dotazovací jazyk - objektová algebra - kombinuje operace relační algebry s objektovým modelem. Ačkoli bylo hlavním cílem ukládání C++ objektů v relační databázi a manipulace s nimi, navržená a implementovaná knihovna umožňuje rovněž jednotný přístup k relačním datům prostřednictvím C++ objektů.
 
Abstract
Object-relational wrapper extends capabilities of previous GEN.LIB library.
This project is concerned on the aspects of persistent data storage of C++ objects in the relational databases. It introduces design of transparent interface and implementation of the library optimised for currently available SQL-92 Entry Level compliant databases, thus using classical database relations as the storage medium. Proposed query language - object algebra - combines operations of relational algebra with used object model. Although the main goal of the thesis storing of and manipulation with C++ objects with respect to the portability, designed object library allows uniform access also to legacy relational data through C++ objects.
 
 
Odkazy/Links